BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

Faydalı Linkler

  1. İMU Kütüphanesi

http://kutuphane.medeniyet.edu.tr/tr

  1. Ulusal Kuruluşlar

ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu)

http://www.ankos.gen.tr/web/

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

https://www.devletarsivleri.gov.tr/

DergiPark

http://dergipark.gov.tr/

            EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı)

             http://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/

İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi)

        http://www.isam.org.tr/

KYGM (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü)

http://www.kygm.gov.tr/

             Milli Kütüphane

http://www.mkutup.gov.tr/tr/Sayfalar/default.aspx

             Okul Kütüphanecileri Derneği

                     www.okulkutuphanecileri.org

              Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı

              https://www.devletarsivleri.gov.tr/osmanli-arsivi-daire-baskanligi/

             Türk Arşivciler Derneği

http://www.arsivder.org.tr/

TKD (Türk Kütüphaneciler Derneği)

http://www.kutuphaneci.org.tr/

ULAKBİM

http://ulakbim.tubitak.gov.tr/

ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği)

http://www.unak.org.tr/

YÖK Tez Merkezi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

  1. Uluslararası Kuruluşlar

ALA (American Library Association)

http://www.ala.org/

ARA (Archives and Records Association, UK & Ireland)

http://www.archives.org.uk/

BRA (British Records Association)

http://www.britishrecordsassociation.org.uk/

CILIP (The Library and Information Association)

https://www.cilip.org.uk/

Europeana (A European Digital Library for All)

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europeana-european-digital-library-all

ICA (International Council on Archives)

http://www.ica.org/en

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)

https://www.ifla.org/

ISKO (International Society for Knowledge Organization)

http://www.isko.org/index.php

LIBER (Ligue des Biblothèques Européennes de Recherche = Association of European Research Libraries)

http://libereurope.eu/

LOC (Library of Congress)

https://www.loc.gov/

OCLC (Online Computer Library Center)

https://www.oclc.org/en/home.html?redirect=true

MEVZUAT

  1. Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

           Kanun No: 6279,  Kabul Tarihi: 22/2/2012

            http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120229-1.htm

  1. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

          Kanun No: 5846 Kabul Tarihi: 5/12/1951

          http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5846.pdf

  1. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

https://www.devletarsivleri.gov.tr/icerik/240/devlet-arsiv-hizmetleri-hakkinda-yonetmelik/

  1. Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

Kanun No : 3473 Kabul Tarihi: 28 Eylül 1988

https://www.devletarsivleri.gov.tr/icerik/241/3473-sayili-kanun/

  1. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik

https://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/MicroSiteler/Arsiv_Uzmanlari/Mevzuat/resmi_yazisma.pdf

  1. Standart Dosya Planı Genelgesi (2005/7) ve Ekleri

https://www.devletarsivleri.gov.tr/icerik/239/standart-dosya-plani-genelgesi20057/

  1. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği

          Resmi Gazete: 22.8.2001/24501

          http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2529_0.html

        8. Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği

         Resmi Gazete: 11.1.2012/28170

         http://www.kygm.gov.tr/Eklenti/5,halkkutuphaneleriyonetmeligi-11-01-2012-resmi-gazetepdf.pdf?0