BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

Yayınlar

2014

AYDIN, Bilgin “XVII-XIX. Yüzyıl Tahvil Ahkam Defterlerinde Alt Serilerin Ortaya Çıkışı” Kitaplara Vakfedilmiş Bir Ömür İçin Tuhfe: İsmail E. Erünsal’a Armağan, İstanbul 2014.

2013

AYDIN, Bilgin “XVI. Yüzyıl Divan-ı Hümayun Ruus Defterleri” Arşiv Emektarlarına Armağan, haz: Nizamettin Oğuz, İshak Keskin, Timaş Yayınları, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 2013, s. 29-40.

AYDIN, Bilgin “Ruus Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Osmanlı Müderrisleri” Osmanlı’nın İzinde Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı,  haz: Feridun Emecen, İshak Keskin, Ali Ahmet Beyoğlu, Timaş Yayınları, c. I-II, İstanbul 2013, s. 155-191.

AYDIN, Bilgin  “Tereke Kayıtlarına Göre Bursa’da Sahaflık”, (İsmail Erünsal’la Birlikte) Journal of Turkish Studies, 39, 2013, s.187-204.

AYDIN, Bilgin “XVI. Yüzyıl Osmanlı Seyahatnameleri Hakkında Bir Değerlendirme”, Osmanlı Araştırmaları, XL (2013), s. 435-451.

2012

AYDIN, Bilgin “Ruus Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Osmanlı Eyalet Teşkilatı ve Gelişimi”, (Rıfat Günalan’la birlikte) Osmanlı Araştırmaları, XXXVIII (2012), s. 27-160.

2011

AYDIN, Bilgin  “Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Mukayeseli İstatistik Faaliyetleri ve Kanuni Dönemine Ait Bir Mevacip Defteri”, Yücel Dağlı Anısına “geldi Yücel, gitti Yücel. Bir nefes gibi...”, Hazırlayanlar: Evangeli Balta, Yorgos Dedes, Emin Nedret İşli, M. Sabri Koz, Turkuaz Yayınları, İstanbul 2011, s. 53-78.

AYDIN, Bilgin “Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Mukayeseli İstatistik Faaliyetleri ve Kanuni Dönemine Ait Bir Mevacip Defteri”, Yücel Dağlı Anısına “geldi Yücel, gitti Yücel. Bir nefes gibi...”, Hazırlayanlar: Evangeli Balta, Yorgos Dedes, Emin Nedret İşli, M. Sabri Koz, Turkuaz Yayırları, İstanbul 2011, s. 53-78.

AYDIN, Bilgin “XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Mevleviyet Kadıları”,  Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı, Yayına hazırlayanlar: Gülden Sarıyıldız, Niyazi Çiçek, İshak Keskin, Sevil Pamuk, Etkin Kitaplar, İstanbul 2011.

2010

AYDIN, Bilgin “Osmanlı Seyyahlarının Gözüyle Bursa: Bursa Seyahatnameleri”, Yavuz Argıt Armağanı, Haz. Birol Ülker, İstanbul 2010, s. 187-198.

AYDIN, Bilgin “Osmanlı Siyasi Tarihinde Mevleviler ve Sultan II. Abdülhamid ile İlişkilerine Dair Yeni Belgeler”, Osmanlı, Ankara 1999, c. II, s. 389-396. ISBN: 975-6782-05-6 (Cilt 2)

AYDIN, Bilgin “Osmanlı Seyyahlarının Gözüyle Bursa: Bursa Seyahatnameleri”, Yavuz Argıt Armağanı, Haz. Birol Ülker, İstanbul 2010, s. 187-198.

AYDIN, Bilgin “İstanbul Kütüphaneleri Tarihine Dair Araştırmalar”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 16 (2010), s.333-344.

AYDIN, Bilgin  “Edirne Tereke Defterleri”, Balkan Ülkeleri Arşiv Kaynaklarında Edirne, Edirne, 21-23 Ekim 2010.

2009

AYDIN, Bilgin Üsküdar Arşivi: Üsküdar Belediyesi Arşiv Belgeleri Kataloğu, (Rıfat Günalan’la birlikte), Üsküdar Belediyesi, İstanbul 2009. ISBN. 978-605-605-94-0-7

2008

AYDIN, Bilgin “XVI. Yüzyılda Üsküdar Evi ve Üsküdar’da Ev Satışları”, Üsküdar Sempozyumu V, 1-5 Kasım 2007, İstanbul 2008, s.217-226. (Rıfat Günalan ile birlikte)

AYDIN, Bilgin XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Maliyesi ve Defter Sistemi. (Rıfat Günalan’la birlikte). İstanbul 2008, Yeditepe Yayınevi. ISBN: 978-975-6480-96-0

AYDIN, Bilgin İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 1 Numaralı Sicili, Bilgin Aydın, Ekrem Tak, TDV İSAM Yayınları, İstanbul 2008. ISBN 978-975-389-554-5

AYDIN, Bilgin “Osmanlı Bürokrasisinde Evrak Sahteciliği, Diplomatik ve Diplomatika Eğitimi” (İshak Keskin’le birlikte), Osmanlı Araştırmaları, XXXI (2008), s.197-228

2007

AYDIN, Bilgin “Osmanlı Bürokrasisinde Doğu-Batı Dilleri ve Türkçe” Essays in Memory of Hazel E. Heughan, Edinburgh 2007, s. 49-58. ISBN: 978-0-9554888-0-1

AYDIN, Bilgin “XV-XVI. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde Divan-ı Hümayun Katipleri”, Journal of Turkish Studies, 31/1 (2007), s. 41-49.

AYDIN, Bilgin “Divan-ı Hümayun Tercümanları Ve Osmanlı Kültür ve Diplomasisindeki Yerleri”, Osmanlı Araştırmaları, XXIX (2007), s.41-86.

AYDIN, Bilgin “XVI. Yüzyılda Osmanlı Eyalet Defterdarlıklarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”, (Rıfat Günalan’la birlikte) Osmanlı Araştırmaları, XXX (2007), s.145-228.

2006

AYDIN, Bilgin Şeyhülislamlık (Bab-ı Meşihat) Arşivi Defter Kataloğu, (İlhami Yurdakul ve İsmail Kurt’la birlikte) İSAM, İstanbul 2006. ISBN: 975-389-463-5

2004

AYDIN, Bilgin “XVI. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde Tımar Tevcih Sistemi”, Osmanlı Araştırmaları, 24 (2004), s. 29-35.

AYDIN, Bilgin “Türkiye Haricinde Bulunan Osmanlı Kadı Sicilleri”, (Birol Ülker ile birlikte) Türklük Araştırmaları Dergisi, 16 (2004), s. 201-214.

2001

AYDIN, Bilgin “Meşihat Arşivi’nde Muhafaza Edilen Nakibu’l-Eşrâf Defterleri”, Türklük Araştırmaları Dergisi, 10 (2001), s. 21-26.

2000

AYDIN, Bilgin “Meşihat Arşivi’nde Şeyhülislamlık Merkez Kalemlerine Ait Bazı Defterler”, Arşiv Araştırmaları Dergisi, II (2000), s. 113-122.

1999

AYDIN, Bilgin  “Osmanlı Devleti’nde Evrak İmha ve Muhafazasına Dair Neşredilen İlk Nizamname Layihası” Arşiv Araştırmaları Dergisi, I (1999), s. 47-53.

AYDIN, Bilgin “Osmanlı Dönemi İstanbul Mahkemelerinde Sicillerin Korunması ve Şer’iye Sicilleri Arşivi’nin Kuruluşu” Arşiv Araştırmaları Dergisi, I (1999), s. 55-73.

1998

AYDIN, Bilgin “Osmanlı Devleti’nde Tekkeler Reformu ve Meclis-i Meşayih’in Şeyhülislamlık’a Bağlı Olarak Kuruluşu, Faaliyetleri ve Arşivi”, İstanbul Araştırmaları, VII (Güz 1998), s. 93-109.

AYDIN, Bilgin “İstanbul Kadılığı Tarihçesi ve İstanbul Kadı Sicillerine Dair Tetkikler”, İstanbul Araştırmaları, VI (Güz 1998), s. 71-87. ISSN: 1301-6601

1996

AYDIN, Bilgin “Üsküdar ve Çevresi Tarihinin Yeni Kaynakları: Valide Camiinde Bulunan Siciller” (İsmail Kurt’la beraber), Türk Dünyası Araştırmaları, 101, (Nisan 1996), s.205-216.

1995

AYDIN, Bilgin “Şeriye Sicilleri Arşivi’nde Hususi Mahiyette Düzenlenmiş Siciller ve Meşihat Arşivi’nde Yeni Tasnif Olunan Şeriye Sicilleri”, Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1995, s. 115-123. ISBN: 975-400-122-7

1994

AYDIN, Bilgin “Meşihat Arşivi’nde Yeni tasnif Olunan Siciller”, Türk Dünyası Araştırmaları, sayı 92, (Ekim 1994), s. 122-151.

2014

TAK, Ekrem, “Osmanlı Kadılarının Ceza Davalarına Bakma Salahiyeti ve Şeriye Sicillerinde Had Cezalarına Dair Kayıtlar”, Kitaplara Vakfedilen Bir Ömre Tuhfe: İsmail E. Erünsal, Ülke Kitapları, İstanbul 2014, s. 505-514.

2011

TAK, Ekrem, “Kadı Arzları Üzerine Diplomatik Bir İnceleme”, Yücel Dağlı Anısına, Turkuaz Yayınları, İstanbul 2011, s.557-596.  [ISBN 978-605-88909-2-3]

2010

TAK, Ekrem, “Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Edirne Sicilleri”, Balkan Ülkeleri Arşiv Kaynaklarında Edirne Sempzoyumu (21-23 Ekim 2010.), 2010 Edirne.

2009

TAK, Ekrem, “Muallim Cevdet’in Arşivcilik Faaliyetleri”, Vefatının 70. Yılında Muallim Cevdet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, [2009], s.9-16. [ISBN 975-6582-74-X]

2008

TAK, Ekrem, “Vaka Çalışması: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Birim Arşivinin Kurulması”, Niyazi Çiçek, Rıfat Günalan ile birlikte Türk Kütüphaneciliği, XXII/2, Ankara 2008, s.39-49.

TAK, Ekrem, “XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Üsküdar’da Asayiş ve Güvenlik”, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V (1-5 Kasım 2007), Bildiriler Cilt I, Üsküdar Belediyesi, İstanbul 2008, s.339-352.

Bernhard Lindgens, “Bilginin Doğru Kaydedilmesi, İndekslenmesi ve Otomatik Olarak Sınıflandırılması: E-Ticarette Vergi Kaçakçılığının Önlenmesi İçin Hazırlanan Bir Rapor”, Çev. Ekrem Tak, Arşivcilik Metinleri (içinde), Haz. İshak Keskin, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2008, s.164-170. [ISBN-978-975-6480-98-4]

AYDIN, Bilgin Ekrem Tak, İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 1 Numaralı Sicil (H.919-927/M.1513-1521), İSAM Yayınları, İstanbul 2008. [ISBN-978-975-389-554-5]

2005

TAK, Ekrem, “Üsküdar Şeriye Sicillerindeki Fermanlara Göre XVI. Yüzyılda Üsküdar”, Üsküdar Sempozyumu IV (3-5 Kasım 2006), Bildiriler Cilt II, Üsküdar Belediyesi, İstanbul 2007, s.121-130.

2004

TAK, Ekrem, “1513-1520 Tarihli Üsküdar kadı Siciline Göre Kaçkın Köleler”,  II. Üsküdar Sempozyumu (12-14 Mart 2004), Bildiriler I. Cilt, Üsküdar Belediyesi, İstanbul 2005, s.19-28.